page_banner

Сертификат

Сертификат за заштитна облека

Screenshot of the registration letter on the website

Слика од екранот на писмото за регистрација на веб-страницата

Whitelist of masks and protective clothing

Белата листа на маски и заштитна облека

Сертификат за изолација на наметка

Registration letter

Регистрациско писмо

Сертификат за маска

FSC 1

FSC 1

FSC 2

FSC 2

Mask FDA exemption certificate

Уверение за ослободување од FDA за маскирање

nanchang kanghua

нанчанг кангхуа

TYPE I DOC

TYPE I DOC

TYPE II DOC

ТИП II ДОК

TYPE IIR DOC

TYPE IIR DOC

Whitelist of masks and protective clothing

Белата листа на маски и заштитна облека

CE сертификат за други производи

Kanghua Export Sales Certificate 190815 1

Кангхуа извозен продажен сертификат 190815 1

Kanghua export sales certificate 190815 2

Сертификат за продажба на извоз на Kanghua 190815 2

Kanghua Export Sales Certificate 190815 3

Кангхуа извозен продажен сертификат 190815 3